Program

Primární prevence

Zážitkové programy pro žáky v rámci povinné školní docházky

Programy na míru

Pro žáky, pedagogy i rodiče

Programy primární prevence

Témata vždy ladíme na míru danému kolektivu ještě před programem. Reagujeme i na situaci ve třídě přímo během setkání. Na standardní verzi programu jezdíme na 6 hodin ročně. K žákům 1. a 2. ročníků na 3x 2 hodiny, k žákům vyšších ročníků na 2x 3 hodiny.

Pracovat ve škole začínáme již před začátkem programu: konzultujeme s metodikem prevence a třídním učitelem situaci ve třídě. Po skončení předáváme zpětnou vazbu. Samozřejmostí je, že všichni zúčastnění pedagogové se na nás mohou ohledně situace ve třídě obrátit i kdykoliv během školního roku.

1. ročník

Malý hrdina

Jedná se o první setkání lektorů a třídy. Cílem je proto seznámit se, navázat vztah mezi třídou a lektory a nastavit základní pravidla spolupráce. V rámci setkání se společně s žáky přesuneme do hrdinské školy. Příběhy z tohoto prostředí budou třídu provázet až do konce prvního stupně.

Kouzelná skříň hodnot

Žáci objeví nejrůznější hodnoty v životě, o těchto hodnotách diskutují a rozhodují se, které z nich si přejí ve své třídě.

Společenstvo hrdinů

Cílem tohoto setkání je podpořit skupinovou identitu třídy. Využijeme k tomu hodnoty z minulého setkání a vytvoříme společné celotřídní dílo.

2. ročník

Spolubydlící jménem Emoce

Společně prozkoumáme základní lidské emoce: smutek, hněv, radost, strach, překvapení, znechucení/odpor

Hrdinova stezka důvěry

Žáci zkoumají, co to důvěra znamená, vyzkouší si, jaké to je důvěřovat druhým a jak být důvěryhodným pro ostatní

Přířera Strach

Poznáme strach, co to je, jak se projevuje a ukážeme si několik základních technik, jak s vlastním strachem pracovat. Dotkeme se i toho, jak nám může být užitečný.

3. ročník

Haló, tady hrdina!

Společně budeme trénovat komunikaci. Ukážeme si různé způsoby, jak se domluvit s druhými a jaké výhody a nevýhody různé druhy komunikace mají. Žáci budou mít možnost uvědomit si, jak může kvalita komunikace ovlivnit jejich vztahy s druhými nebo jak kvalitní komunikací lépe dosáhnout svých přání a cílů.

Virtuální svět

Navštívíme online svět. V čem je podobný tomu našemu, a čím se naopak liší? Jak se v něm pohybovat bezpečně?

4. ročník

Když musíš, tak musíš I.

Setkání je zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek. Prozkoumáme pojmy jako závislost nebo návyková látka a budeme se bavit o obecných principech, na kterých závislost funguje a co a kdo nám může pomoci závislosti odolat.

Když musíš, tak musíš II.

Pokračujeme v tématu závislostního chování. Zaměříme se na základní informace o konkrétních druzích závislostního chování a konkrétních návykových látkách.

5.ročník

Ideál krásy

Zaměříme se na prevenci poruch příjmu potravy. Jak se ideál krásy v průběhu let mění? A co všechno musí člověk udělat, aby vypadal přesně podle něj? A stojí to vůbec za to?

Změna je život

Pro žáky končí jedna životní etapa. Proto se rozloučíme s životem na prvním stupni a možná i s některými spolužáky. Zároveň končí i příběh hrdinské školy. Ohlédneme se za vším, co jsme společně prožili v programu i co žáci zažili v rámci celého jejich života na prvním stupni. Možná dokonce poodhalíme závoj budoucnosti.

6. ročník

Aby nové koště dobře metlo

Společně se adaptujeme na nový režim na druhém stupni, na nové spolužáky, na nový kolektiv.

My

Pokračujeme v adaptačním procesu, tvoříme společnou identitu třídy.

7. ročník

Každý má své místo

Objevujeme role ve skupině. Jaké všechny existují? Kde je moje místo ve třídě? A mohu svou roli nějak ovlivnit?

Když něco nehraje

Otevíráme téma šikany. Zaměřujeme se především na to, jak ji poznat i v počátečních stádiích, jak v takové situaci reagovat a kam a jak se obrátit o pomoc.

8. ročník

2x výběrové téma

Věříme, že k tomu, aby se z dítěte stal plnohodnotný dospělý, potřebuje se naučit rozhodovat se sám za sebe. Proto v některých částech programu necháváme výběr tématu na žácích. Témata těchto setkání jsou rozvedena níže.

9. ročník

Výběrové téma

Rozloučení

Jde o poslední setkání žáků a lektorů. Podobně jako v pátém ročníku, i zde je prostor na rekapitulaci dosavadního života, na přemýšlení o sobě a druhých, o obavách a přáních.

Výběrová témata

Věříme, že k tomu, aby se z dítěte stal plnohodnotný dospělý, potřebuje se naučit rozhodovat se sám za sebe. Proto v některých částech programu necháváme výběr tématu na žácích.

Svět nul a jedniček

Téma zaměřující se na prostředí virtuálního světa. Jak se liší virtuální a reálný svět? Jaké hrozby na nás ve virtuálním světě čekají a jak jim předcházet?

Dobrý sluha, špatný pán

V rámci tohoto setkání lektoři s žáky pracují na hlubším poznání lidských emocí. Cílem setkání je uvědomit si, že emoce jsou důležitou složkou osobnosti, nicméně neměly by nás ovládat. Součástí setkání i je základní nácvik toho, jak s emocemi pracovat.

Stres

Setkání je zaměřeno na nácvik práce se stresem, včetně základních psychogygienických technik. Součástí je diskuze a předání základních informací o tom, co je to stres a jak funguje v lidském těle.

Poznej sebe

Sebezkušenostní setkání. Ponořme se ještě hlouběji do sebe a prozkoumejme, jací jsme a jak tohoto poznání využít.

Poznej druhé

Výlet do nitra lidí kolem nás. Zkoumejme, jací jsou. Jak vnímají a chápou svět kolem sebe. A k čemu nám může takové poznání být užitečné.

Adrenalin

Téma se dotýká rizikového chování v oblasti rizikového trávení volného času. V rámci setkání si žáci vyzkouší nejen jak reagují v adrenalinových situacích, ale i řeší, jak s adrenalinem v sobě pracovat.

Partnerství

V tématu řešíme partnerské vztahy. Žáci si mohou v rámci třídy vyjasnit, co každý z nich od svého partnera očekává.

Sexualita

Setkání navazuje na téma partnerských vztahů. Cílem je vytvořit prostor, kde se žáci mohou otevřeně bavit o svých postojích v různých oblastech lidské sexuality. Součástí setkání je i předávání některých nezbytných informací (věková hranice pro legální sexuální styk apod.).

Ideál krásy

Každý máme jinou představu o tom, jak krása vypadá. S žáky rozebíráme nejrůznější úhly pohledu na toto téma. Dotkneme se i toho, že pokud se zajímáme pouze o to, jak vypadáme, nebo jsme si zvolili příliš extrémní ideál krásy, může to být pro nás nebezpečné.

Když musíš, tak musíš

Setkání je zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek.